Töötasujuhend

 

                                                                                                                                                            

                           KINNITATUD

                           Tallinna Lasteaed Kaseke

                           direktori

                           14.10. 2016

                           käskkirjaga nr. 1-1/15

                           LISA 1, LISA 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TALLINNA LASTEAED KASEKE PERSONALI TÖÖTASUSTAMISE ALUSED

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolev juhend reguleerib Tallinna Lasteaed Kaseke töötajate töötasustamist, toetuste ja preemiate maksmist

1.2.Töötasustamise korra väljatöötamisel on lähtutud Eesti Vabariigi ja Tallinna Linna

õigusaktidest ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadest

1.3.Töötajate töötasustamise põhimõtted on avalikud

 

2. TÖÖTASUSTAMISE PÕHIMÕTTED

2.1. Tallinna Lasteaed Kaseke töötasustamise aluseks on kinnitatud töökohtade koosseisu

nimekiri ja juhendi lisas 1 ja 2 toodud töötasumäärad

2.2. Töötajate töötasumäär määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.

2.3. Pedagoogid

2.3.1. Pedagoogide töötasu määramisel arvestatakse töötaja vastavust

kvalifikatsiooninõuetele, talle atesteerimisel omistatud ametijärku ning Tallinna

Linnavolikogu poolt kehtestatud pedagoogide töötasu alammäära

2.3.2. Pedagoogil, kes omandas tasemehariduse, toimub töötasu muutmine

õppeasutuse lõpetamisele järgnevast päevast

2.3.3 Pedagoogil, kes läbis atesteerimise ja kellele omistati atesteerimisel pedagoogi,

vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärk toimub palga muutmine

atesteerimisele järgnevast päevast

2.4. Lasteaia halduspersonali, muude alade spetsialistide, tööliste ja abipersonali töötasud

kehtestatakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu

alammäärast ning Tallinna Linnavolikogu määrusest

2.5. Töötasumäärade diferentseerimise aluseks on töötaja

2.5.1. haridus ja kvalifikatsioon (s.h. koolitused),

2.5.2. töö iseloom ja keerukus

2.5.3. vastutuse määr

2.6.Töötasumäära muudetakse

2.6.1. poolte kokkuleppel arvestades lasteaia töötasufondi

2.6.2. Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linna õigusaktide muutmisel

 

3. TÄIENDAVA TÖÖTASU, PREEMIA JA TOETUSE MÄÄRAMINE

3.1 Töötajale võib määrata ja maksta asutuse eelarves ette nähtud töötasuvahendite piires

järgmisi tasusid:

3.1.1. lisatasu täiendavate tööülesannete eest- töölepingus või ametijuhendis

sätestamata tööülesannete täitmise eest makstav tasu;

3.1.2. individuaalne lisatasu- tasu töötaja silmapaistvate teadmiste, kogemuste, oskuste

või võimekuse eest ehk tasu nõutavamast tulemuslikuma töö eest;

3.1.3. asendustasu- ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha

                                                                   1  

ülesannete täitmise eest makstav tasu, kui asendamine ei ole ette nähtud töölepingus või ametijuhendis                                                                                

3.1.4. preemia- töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse tööpanuse eest makstav    

         ühekordne tasu

3.1.5 tulemustasu- perioodi tulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide

saavutamisel tehtud töö või märkimisväärse tulemuse või asutusele olulise

projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav tasu

3.1.6 toetus- tasu, mis ei ole seotud tööülesannete täitmisega, sealhulgas

3.1.6.1. lapse sünnitoetus ühe lapse kohta kuni 55% Vabariigi Valitsuse

määrusega kehtestatud kuutasu alamäärast (edaspidi kuutasu

alammäär)

3.1.6.2. matusetoetus- vanema , abikaasa või lapse surma korral kuni 70%

kuutasu alammäärast

3.1.6.3. toetus õnnetuse või varguse korral või muudel erakorralistel juhtudel,

kus töötaja vajab materiaalset abi ( töötaja avalduse või vahetu juhi

ettepanekul) kuni kuutasu alammäära kahekordses ulatuses

3.1.6.4. toetus töösuhte lõppemisel seoses töötaja surmaga- töötaja lähedasele

avalduse alusel makstav toetus töötaja matusekulude osaliseks

katmiseks ( näidates käskkirjas toetus saava isiku nime, isikukoodi,

aadressi ja pangakonto numbri) kuni kuutasu alammäära kahekordses

ulatuses.

3.2. Punktides 3.1.1-3.1.5. loetletud tasude määramisel tuleb kirjalikus kokkuleppes või

käskkirjas nimetada selle maksmise põhjendus ja periood, mille eest tasu määratakse. Nimetatud tasud kuuluvad töötasu hulka ja makstakse välja asutuse palgapäeval Tallinna

linna raamatupidamise sise-eeskirja § 47 lõigete 1 ja 3 kohaselt

3.3. Töötajale preemia ja tulemustasu määramine kooskõlastatakse asutuse juhi poolt

       eelnevalt Tallinna Haridusameti juhatajaga

3.4. Asutuse juhile preemia ja tulemustasu määramine kooskõlastatakse ametiasutuse juhil

       valdkonda kureeriva linnavalitsuse liikmega

 

 

4. ÕPPEPUHKUSE TASUSTAMINE

4.1. Õppepuhkusel viibivale töötajale makstakse tasu lähtudes Täiskasvanute koolituse

seadusest

4.1.1 töötajale antakse õppepuhkust 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul,

säilitades taseme- ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal keskmise

töötasu 20 kalendripäevaks. Ülejäänud 10 päeva ulatuses võimaldatakse

töötajale tasustamata õppepuhkust.

4.1.2. tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva,

mille eest makstakse töötajale Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu

alammäära

4.1.3. ühe tasemehariduse lõpetamiseks on töötajal õigus saada 1 kordselt 15

kalendripäeva ulatuses õppepuhkust (sooritades korduseksamit õppepuhkust ei

anta)

4.1.4 õppepuhkusele lubatakse töötaja taotluse ja koolitusasutuse teatise alusel

 

                                                                      2

 

 

 

 

5. TÖÖTASU, TOETUSTE JA PREEMIATE MAKSMISE KORD

5.1. Töötasu kantakse töötaja määratud pangakontole üks kord kuus 7-l kuupäeval

Kui töötasu maksmise päev satub riigipühale või puhkepäevale, makstakse töötasu

riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval

5.2. Töötasu maksmise aluseks on tööajaarvestuse tabel ja direktori käskkirjad

5.3. Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamisele järgneva kuu palgapäeval koos asjaomase arvestuskuu töötasuga. Kui töötaja soovib

saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta

tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

5.4. Puhkusetasu arvestamise aluseks on direktori poolt kinnitatud puhkuste ajakava

5.5. Preemia ja tulemustasu makstakse välja asjaomasele tööperioodile järgneval palgapäeval.

5.6. Toetuste ja preemiate maksmise aluseks direktori käskkiri. Direktor esitab töötajate

preemiate ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasude määramise käskkirjad

kooskõlastamiseks Tallinna Haridusamet juhatajale

5.7. Töösuhte lõppemisel kantakse reeglina lõpparve töötaja pangakontole töösuhte

lõppemise päeval ehk viimasel tööpäeval, erandkorras võivad töötaja ja tööandja

leppida kokku teisiti (s.t. maksta lõpparve varem või lükata maksmist

kokkuleppel lühiajaliselt edasi)

 

KOOSKÕLASTATUD

..............................

Hoolekogu esimees

                                                                             3

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg