Õppeaasta eesmärgid

 

2016/2017 õ.-a.

1. Õppe-ja kasvatustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel lähtutakse õuesõppe ja loodushariduse põhimõtetest, toetudes projektile

"Kasekese lapsed uurivad lindude - loomade elu".

2. Lapse arengu positiivsete väärtushinnangute kujundamine koostöös peredega.

3. Lapse füüsilise ja vaimse arengu toetamine mängu kaudu.