Töötasujuhend

                                                                                                    KINNITATUD                                     

                                                                                                   Tallinna Lasteaed Kaseke

                                                                                                   direktori  käskkirjaga nr. 1.-1/3

                                                                                                    07.06.2019

                                                  

                                           TALLINNA LASTEAED KASEKE

                                 PERSONALI  TÖÖTASUSTAMISE ALUSED.

Käesoleva töötasujuhendi väljatöötamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 28.11.2013a. määrusest nr 166 „Töötasu alammäära kehtestamine“, Tallinna Linnavolikogu  05.03.2009.a. määrusest nr 6 “Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamine” muudatus 18.09.2014 määrus nr 25 ja Tallinna Linnapea 7. märts 2014.a. käskkirjast nr PO-1/51 „Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted“

  1. TÖÖTASUSTAMISE JUHENDI ÜLDISED PÕHIMÕTTED

1.1    Käesolev töötasujuhend sätestab Tallinna Lasteaed Kaseke töölepingu alusel töötavate isikute töötasu, lisatasude, preemiate ja toetuste määramise tingimused.

1.2    Tallinna Lasteaed Kaseke töötajate töö tasustatakse TLS-st, Tallinna Lasteaed Kaseke põhimäärusest, Vabariigi Valitsuse määrustest palga alammäära kehtestamise kohta, Tallinna Linnavolikogu määrustest Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamise kohta ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadest.

1.3    Mõisted:

1.3.1        Töötasu, on tasu, mida makstakse töötajale töö eest vastavalt töölepingule. Töötasu koosneb töötasumäärast ja seaduses ettenähtud juhtudel makstavatest lisatasudest ja preemiatest.

1.3.2        Töötasumäär  on töötaja töölepinguga fikseeritud tasu, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.

1.3.3        Lisatasu on summa, mida makstakse töötajale põhipalgale lisaks täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest, samuti preemiana tööandja ühepoolse otsuse alusel.

1.3.4        Punktides 3 ja 4 loetletud tasude määramisel tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas nimetada selle maksmise põhjendus ning periood, mille eest tasu määratakse. Nimetatud tasud kuuluvad töötasu hulka ja makstakse välja asutuse töötasu maksmise päeval Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 47 lõigete 1 ja 3 kohaselt.

2.         TÖÖTASUSTAMINE

2.1.      Pedagoogilise personali töötasustamisel võetakse aluseks kehtiv Tallinna Linnavolikogu määrus kus on kinnitatud pedagoogide töötasu alammäärad (Lisa 1). Tallinna Lasteaed Kaseke direktoril on õigus määrata kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära selle suurendamise põhjendused:

2.1.1.   Pedagoogilise personali töötasustamisel arvestatakse vastavust kvalifikatsiooninõuetele vastavalt Kutsestandard Õpetaja tase 6 ja  7 kompetentsusnõuetele.

2.2. Assistendi töötasu on magistrikraadist madalama kvalifikatsiooniga õpetajale kehtestatud töötasust 25 % madalam .

2.3.      Tööliste ja abipersonali töötasustamisel võetakse aluseks Vabariigi Valitsuse  määrusega kehtestatud alampalk.

2.4.      Õppealajuhataja töötasu on kuni 15 % madalam kehtiva Tallinna Linnavolikogu  määruse ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga kehtestatud  direktori töötasu alammäärast.

2.5 Logopeedi töötasu lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel. Logopeedi töötasu määramisel arvestatakse erialast ettevalmistust, töökogemust antud töökohal ja töö mahtu ning tugispetsialistile määratud töötasu alammäära.

2.6. Täistööajaga õpetaja abide  töötasu ei või olla madalam  Tallinna Linnavolikogu  määrusega kehtestatud palga alammääradest.

2.7.      Töötasude määramine ja muutmine toimub lasteaiale eraldatud töötasuks ettenähtud vahendite piires või seoses töötasu alammäära muutumisega. 

2.8.      Tallinna Lasteaed Kaseke direktori töötasumäära, lisatasud ja nende muudatused määrab Tallinna Haridusameti juhataja oma käskkirjaga.

2.9.      Töötaja töötasu tingimused ja nende muudatused määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel, lähtudes töötaja kvalifikatsioonist, ametikohale kinnitatud töötasumäärast ning töötaja poolt täiendavalt täidetavatest tööülesannetest.

2.10.    Kokkulepitud töötasustamise tingimusi muudetakse:

2.10.1. poolte kokkuleppel töötingimuste muutmisel;

2.10.2. töötasu korraldavate seaduste, Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavalitsuse, määruste muutmisel;

2.10.3. kokkulepitud töötasustamise tingimuste muutmisest on tööandja kohustatud töötajale ette teatama vähemalt üks kuu.

3. TÖÖTASU MAKSMINE

Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu.

3.1 Töötasu makstakse üks kord kalendrikuus lasteaia töökorralduse reeglites määratud kuupäeval. Kui kokkulepitud töötasu väljamaksmise päev langeb puhkepäevale, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisel tuleb töötajal kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis teavitada lasteaia direktorit.

3.2 Tallinna linna Finantsteenistus väljastab töötajale tema poolt esitatud e- posti aadressile teatise arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

4. LISATASUD

Töötajale võib määrata  ja maksta asutuse eelarves ette nähtud töötasuvahendite piires järgmisi tasusid:

4.1 Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest – töölepingus või ametijuhendis sätestamata tööülesanne täitmise eest makstav tasu, kus on konkreetselt ära näidatud ajaperiood ja tehtava töö maht;

4.2 Individuaalne lisatasu -  tasu töötaja silmapaistvate teadmiste, kogemuste, oskuste või võimekuse eest ehk tasu nõutavast tulemuslikuma töö eest;

4.3. Asendustasu -  ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha ülesannete täitmise eest makstav tasu, kui asendamine ei ole ette nähtud töölepingus või ametijuhendis, kus on konkreetselt ära näidatud ajaperiood ja tehtava töö maht tundides ;

4.4 Ületunnitöö või puuduva töötaja asendamise hüvitamine vaba aja andmisega või lisatasu maksmine määratakse kindlaks poolte kokkuleppel:

4.4.1.   vaba aja andmine toimub poolte kokkuleppel (soovitatavalt lisatakse puhkusele) ;

4.4.2.   ületunnitööna vormistatakse puuduoleva töötaja asendamine tööaja eest, mis ületab seadusega kehtestatud normeeritud tööaega.

4.5.Täiendavate tööülesannete täitmise eest kokku on töötajale lisatasu maksmise ülemmääraks kuus kuni 50% tema ametikohale määratud töötasumäärast.

5.         PREEMIAD JA TOETUSED

Lasteaia direktoril on õigus lasteaia eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata täiendavat tasu kokku kuni 50% ametikohale määratud töötasumäärast kuus pedagoogidele ja teistele töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.

5.1.Töötajatele võib maksta ja määrata  asutuse eelarves ette nähtud töötasuvahendite piires järgmisi tulemustasusid, toetuseid;

5.2. Preemia – töökohustuste silmapaistvalt  hea täitmise või kauaaegse tulemusliku õpetamise eest makstav ühekordne  tasu;

5.2.1 lasteaia ürituste eduka korraldamise eest;

5.2.2.nõutavamast tulemuslikuma töö eest sisehindamise tulemuste põhjal.

5.2.3.lasteaia ürituste eduka korraldamise eest;

5.2.4 lastega osalemise eest ülelinnalisel võistlusel, konkursil, näitusel ja auhinnalise koha või äramärkimise saavutamine;

5.2.5. lastevanemate poolt tunnustatud rühm (rahulolu uuringu ja suulise tagasiside alusel);

5.2.6. silmapaistavalt heade tööalaste saavutuste eest õppeaasta jooksul.

5.3 Tulemustasu-perioodi tulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel tehtud töö või märkimisväärne tulemuse või asutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav  tasu;

5.3 Toetus – tasu, mis ei ole seotud tööülesannete täitmisega, sh;.

5.3.1.   lapse sünnitoetus (ühe lapse kohta) – kuni 55% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutasu alammäärast (edaspidi kuutasu alammäär);

5.3.2.   matusetoetus - (vanemad, abikaasa, lapsed) – kuni 70% kuutasu alammäärast, töötaja avalduse ja surmatunnistuse põhjal;

5.3.3.   toetus õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu ülemuse ettepanekul) kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäära kuni kahekordses ulatuses;

5.3.4. toetus töösuhte lõppemisel seose töötaja surmaga - töötaja lähedastele avalduse alusel makstav toetus töötaja matusekulude osaliseks katmiseks (näidates käskkirjas toetust saava isiku nime, isikukoodi, aadressi ja pangakonto numbri) kuni kuutasu alammäära kahekordses ulatuses;

5.4. Hoiatuste kehtimise ajal töötajale toetusi ja preemiaid ei maksta.

5.5. Katseajal ei maksta töötajale preemiat

5.6. Ühekordsed lisatasud, toetused ja preemiad vormistatakse direktori käskkirjaga;

5.7 Preemiad  ja tulemustasud makstakse välja asjaomasele tööperioodile järgneval palgapäeval;

5.8 Asutuse töötajale preemia ja tulemustasu määramine kooskõlastada asutuse juhil eelnevalt haldusala ametiasutuse juhiga;

6.         PUHKUSETASU ARVESTAMINE JA VÄLJAMAKSED

6.1.Puhkusetasu (sh õppepuhkuse tasu) arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja  §-de 48 ja 49¹ alusel;

6.2.Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu töötasu väljamaksmise päeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

6.3.Koolitusel osalemiseks antakse töötajale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

6.4.Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest, ülejäänud 10 päeva  on tasustamata puhkus.

6.5.Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt 15 kalendripäeva õppepuhkust, mille eest makstakse vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääras. Ühe tasemehariduse lõpetamiseks (lõputöö kaitsmiseks, lõpueksami sooritamiseks) on õigus saada üks kord 15 kalendripäeva õppepuhkust. Kui lõpetamine ebaõnnestub, siis järgmisel aastal puhkust õppe lõpetamiseks enam õigust saada ei ole. Säilib õigus iga-aastasele 30 kalendripäevasele õppepuhkusele

6.6 Haigushüvitise arvutamise aluseks on arsti poolt eesti.ee keskkonda saadetud töövõimetusleht

6.7 Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 49 lõigete 1 ja 2 alusel. Hüvitise arvutamisel võetakse aluseks töötaja esimesele haiguspäevale eelnenud kuuel kalendrikuul teenitud töötasu.

5.6.Töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitis ning väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetav tasu arvutatakse Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 49 lõigete 3 ja 4 alusel. (hüvitise arvutamisel võetakse aluseks kalendripäevad päeva täpsusega, kasutades üldisi ümardusreegleid).

7.         RAKENDUSSÄTTED

7.1.      Käesolevat töötasujuhendit rakendatakse  alates    1.01. 2019a.

7.2      Käesoleva töötasustamise juhendi jõustumine muudab kehtetuks      Tallinna Lasteaed Kaseke direktori 1-1/02 12.01.2018 kinnitatud „Tallinna Lasteaed Kaseke töötasujuhendi“.

7.3.      Töötasustamise juhendi lisa nr 1 rakendatakse alates 1. 01.2019 a.

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

  

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA