Kodukord

                                                                KINNITATUD

                                               Tallinna  Lasteaed Kaseke Hoolekogu

                                                                                        

                                                                                                            Tallinna Lasteaed Kaseke

                                                                                                             direktori

                                                                                                             10.veebruar 2017

                                                                                                             käskkirjaga nr 1-1/3

                                                                                                             LISA 1

                                                                                                        

Tallinna Lasteaed Kaseke kodukord

  1. Üldsätted

 

  • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest

          õigusaktidest.

  • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal

tutvumiseks kättesaadav.

1.3    Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.   Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eeskostjatele ning lasteasutuse

         töötajatele täitmiseks kohustuslik.

       2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

 

2.1.  Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja

       viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

2.2.  Hommikul lasteaeda tulles annab lapsevanem lapse rühma personalile üle.

        Lasteaia vastutus lapse elu ja tervise eest algab lapse üleandmise hetkest.

       Hommikul, lapse lasteaeda toomisel, palume lapsevanemal varuda piisavalt  

       aega, et saata laps rühma ning vestelda lapse kodustest juhtumistest, mis

       võivad mõjutada lapse päeva (halb uni, terviseprobleemid jne) ja aitab

       paremini mõista last.

2.3. Õhtul last koju viies teatab vanem sellest rühmaõpetajale ja veendub, et

       teade ka vastu võeti.

2.4.  Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata

        isikule.

2.5. Lasteaed ei tohi saata last koju võõra inimesega,  kui lapsevanem ei ole

       rühma personali olukorrast eelnevalt teavitanud.

2.6. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt

       tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.7. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal

       kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

2.8. Rühma õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud

       täiskasvanud inimesele, kes on alkoholi-, narko- jne joobes.

2.9. Kui lapsele ei ole järgi tuldud lasteaia sulgemisajaks, ootab rühma õpetaja

       lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib

       töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanemate  või volitatud

       esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem

       lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud  

       lapsest ja

       järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.10.Lapse kojuviimisel palume arvestada, et õpetaja tööpäev ja lasteaia

        lahtiolekuaeg lõpeb kell 19.00. Selleks ajaks tuleb laps riietada ja lasteaiast

        väljuda.

2.11. Lapsevanem teatab lasteaeda, kui laps jääb puuduma hiljemalt puudumise

        esimesel päeval kella 9.00-ks. Peale puudumist teatab lapsevanem lapse

        naasmisest lasteaeda eelmisel päeval.

2.12. Lapsevanematelt saadud info ja andmed lapse ja pere kohta on

        konfidentsiaalsed ega kuulu avalikustamiseks kolmandatele isikutele.

  1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist

      tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral

      päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja

      ja kohalike omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava

      keskkonna.

3.3. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad

      haiguse tunnused ( palavik, lööve, silmapõletik jne.).

3.4.  Lasteaias haigestunud lapse juurde kutsutakse lapsevanem (vajadusel arst),

     antakse esmaabi ning saadetakse laps olenevalt lapse tervislikust seisundist

     koju või tervishoiuasutusse.

3.5.  Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on kroonilise terviserikke korral

        määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele)

        lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema

        vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisel on vajalik teavitada õpetajat

       esimesel võimalusel.

3.7. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral

       eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.8. Lasteaia direktor teavitab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit kui on

       nakkushaigusesse haigestunud enam kui 3 last ning avaldab vanematele

       teate  lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist,

       nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste

       nimesid.

3.9. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri

      puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid järgides Terviseameti juhiseid.

3.10. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi

         toimuma lasteaia õues.

3.11. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad

         jalanõud, et vähendada komistus- ja kukkumisohtu.

3.12. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikult pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.13. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või

         määrduvad.

3.14. Lastel on lubatud kodust lasteaeda kaasa tuua mänguasju, kuid rühma

         õpetaja ei vastuta mänguasjade kadumise või katkimineku eest.

3.15.  Pange lapsele selga mugavad riided. Riietage laps vastavalt ilmastikule.

3.16.  Külmal aastaajal palume arvestada, et lapsel oleks kaasas kindad, müts ja

          sall, suveperioodil on vajalik peakate, mis kaitseb last päikese eest.

3.17.  Lasteaeda ootame pestud, kammitud ja puhaste riietega lapsi.

3.18. Palume teha pidevat seiret laste juustes, et vältida täide levikut

         lasterühmades.

3.19.  Kui kodusesse majapidamisse on tekkinud kahjurid, palume tungivalt

         kontrollida, et need ei satuks lasteaia ruumidesse.

3.20.  Õues mängimiseks andke lapsele kaasa riided, mille määrdumise korral ei

          tule probleeme, võimalusel eraldi õueriided.

3.21.  Toariietega õues ei käida!

3.22.  Kui sõimerühma laps kasutab mähkmeid, pange neid piisavas koguses

          lapse kappi.

3.23. Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist, soovitame need

         markeerida.

3.24.  Lapsel on alati olemas: salvrätid nina puhastamiseks, kamm, vahetuspesu,

         spordiriided (väike särk ja püksid), vahetusjalatsid , mille jalga panemise

         ja  äravõtmisega saab laps ise hakkama. Ei soovita pehme tallaga susse.

3.25.  Pidulike ürituste korral anda kaasa, või panna lapsele selga vastav riietus.

3.26. Enne lõunauinakut loevad õpetajad lastele muinasjutte, jutukesi või

         lasevad kuulata unemuusikat.

3.27.  Lapsel võib kaisus olla oma lemmik pehme mänguasi.

3.28.  Rühmaruumis viibib puhkeajal laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu.

3.29.  Kui lastel on esinenud une ajal voodimärgamist, teavitage sellest rühma

         õpetajat. On normaalne ,et seda aeg-ajalt juhtub, kui laps tuleb

         esmakordselt lasteaeda , on öösel halvasti maganud jne.

3.30. Kui ilmneb vajadus lapsega rohkem teha individuaalset tööd teatud

        valdkondades, on meie soovitus lapsevanemale- teha omalt poolt aktiivset,

        kohest koostööd, mõnel juhul on hädavajalik tihe koostöö

        erialaspetsialistidega.

3.31.  Konflikt püüdke alati lahendada seal kus see alguse sai, sest kõige

          olulisem ei ole süüdlase leidmine vaid põhjuse likvideerimine.

3.32. Ärge unustage, et eelkõige sõltub kodust, kui õnnelik, usaldav ja

         tasakaalukas on teie laps ning kuidas ta suhtleb eakaaslastega ja

         täiskasvanutega. Lasteaed on eelkõige lapse kodu ja perekonda toetav

         asutus.

3.33.  Lasteaeda lõpetava lapse vanemad (kooliminejad, lahkujad) kirjutavad

         direktorile avalduse (vormi leiate kodulehelt ), kuhu on fikseeritud

         lasteaias käimise viimane päev ja tasutakse lasteaiamaks käidud päevade

         eest.

3.34.  Igas rühmas tähistatakse sünnipäevi. Tavaliselt kostitatakse

          mängukaaslasi tordi, küpsiste või kommidega. Üheskoos lauldakse ja

          mängitakse. Täpsem info rühma õpetajatelt.

3.35.  Ürituste toimumise kohta saate informatsiooni meie kodulehelt ja rühma

          stendidelt.

  1. Turvalisuse tagamine

 

4.1.  Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna,

       mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja

       loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon,

       mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad

       ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning

       võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3.  Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja

       lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4.  Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja

      teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on

      keelatud.

4.5.  Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse

        lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste

        suhtarvust.

4.6.  Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7.  Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna

       osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste

       turvalisuse õuealal.

4.8.   Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad

        helkurvestides.

4.9.  Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.

4.10.  Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et

        tagada laste turvalisus.

4.11.  Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v. a lasteaeda

         teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.12. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad

         jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.13.  Lasteaeda ei tooda lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid

          mänguasju.

4.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas

         kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud

         mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.15. Lasteaia õuealal oleval Seiklusrajal tuleb lapsevanematel ja lastel  rangelt

         järgida kehtestatud turvanõudeid. 

4.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult

         teavitama rühma töötajat, direktori asetäitjaid või direktorit laste ja

         lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest

         olukordadest.

4.17. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate

         olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse

         juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

 

 

 

 

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA