Õppetöö

 

Lasteaed Kasekese töökeel on eesti keel.

Lasteaed on avatud 7.00-19.00

Õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini, sellest 1.septembrist kuni 31.augustini viiakse läbi süvendatud õppetööd, 1.juunist-31.augustini toimub valdavalt mänguline tegevus ja korratakse õppe-ja kasvatustegevuse valdkondade sisu.

Õppe-ja kasvatustegevusi viivad läbi rühmaõpetajad, nendele on abiks õpetajate abid. Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Lisaks rühmaõpetajale tegeleb lastega muusikaõpetaja kaks korda nädalas. Õppe-ja kasvatustegevusi viiakse läbi lõimitult ja mänguliselt, võimalusel võetakse ette õppekäikusid ja matkasid.

Õppe-ja kasvatutegevuse aluseks on lasteaia õppekava. Igal õppeaastal koostatakse lasteaia pedagoogilise nõukogu ühistööna lasteaia tegevuskava, mille kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu heakskiidul.

Õppe-ja kasvatustegevus toimub lasteaias rühma aasta tegevuskava alusel, mis lähtub lasteaia õppekavast . Rühma tegevuskava koostatakse õppeaasta alguses.

Nädalakava on aluseks rühma konkreetsetele tegevustele. Tegevuste läbiviimisel lõimitakse omavahel õppe-ja kasvatustegevusi, valdkondi ja teemasid. Tegevusi planeeritakse nii, et lastel oleks võimalus teha oma valikuid. Planeerimine toimub üks nädal ette. Nädalakava esitavad õpetajad hiljemalt eelneva nädala neljapäevaks õppealajuhatajale kinnitamiseks. Nädalakavad esitatakse arvuti olemasolu korral rühmas trükitud kujul. Tegevuste eesmärgid on lapsest lähtuvalt sõnastatud.

Päevakava määrab laste eale vastava päevarütmi, une-ja ärkveloleku aja. Päevakavas vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ning õpetaja kavandatud õppe-ja kasvatustegevused, oluline koht on mängul ning õuesviibimisel. Suur osa õppetegevustest toimub õues ja loomulikus keskkonnas.

Kaks korda aastas vaatlevad õpetajad laste arengut ja fikseerivad selle kirjalikult. Põhjalikum tagasiside lapse arengust esitatakse pere-ja arenguvestlustel.

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA