Erivajadustega laps

Talllinna Lasteaed Kaseke lähtub erivajaduse määratlemisel:

Lapse võimetest:

 1. Õpiraskusetega lapsed
 2. Andekad lapsed

Lapse tervislikust seisundist

 1. Allergilised lapsed
 2. Logopeedilist abi vajavad lapsed
 3. Terviserikkega ja puudega lapsed

Lapse keelelisest ja kultuurilisest taustast

 • Muukeelsed lapsed
 • Erineva kultuuritaustaga lapsed(religioon, kombed jms.)

Lapse isiksuseomadusest tingitud erivajadused

 • Vasakukäelised
 • Üliaktiivsed lapsed
 • Aeglased lapsed

1. Hariduslike erivajaduste märkamine

Õpetaja selgitab erivajadustega laste olemasolu välja:

 1. Kavakindlate arengu ja käitumise vaatluste põhjal
 2. Koostöös teiste rühma ja lasteaiatöötajatega
 3. Koostöös lapsevanematega, lapsevanema informatsiooni põhjal

2. Erivajaduste kaardistamine

Lasteaias kaardistatakse kõikide laste erivajadused.

 • Perearst: lapse tervisetõendid
 • Logopeed:lapse kõneuurimise tabelid
 • Õpetajad: lapse arengutabelid ja päevik

3. Erivajadustega laste toetamine

 • Õpetaja koostab vajadusel erivajadusega lapsele individuaatöö arenduskava koostöös erispetsialistidega.
 • Lapse arengu vaatluste ja tulemuste põhjal tehakse individuaaltöö arenduskavas täiendusi.
 • Lapse arengus toimunud muutused fikseeritakse lapse individuaalses arenduskavas.
 • Õppeaasta lõpul teeb õpetaja kokkuvõtte individuaaltöö kava tulemuslikkusest ja rakendumisest.
 • Vajadusel soovitatakse lapsevanem erispetsialisti kosultatsioonile
 • Õpetaja teeb muudatusi ja kohandusi lapse kasvukeskkonnas ja tegevuskavas

Võimetest tingitud erivajadustega lapse toetamine

 • Õpetaja pakub lapsele võimalusi oma tugevate külgede rakendamiseks
 • Annab täiendavaid teadmisi ja ülesandeid, mis on heaks kiidetud peadgoogilise nõukogu poolt
 • Musikaalse lapsega tegeleb süvendatult muusikaõpetaja
 • Kui lapsel on mahajäämusi mõne õppeaine omandamisel, tegeleb rühmaõpetaja temaga süvendatult vastavalt individuaaltöö kavale

Tervislikust seisundist tingitud erivajadustega lapse toetamine

 • Logopeediline ülevaatus, logopeediline töö lapsega
 • Logopeedi puudumisel lapsevanema nõustamine erialaspetsialisti poole pöördumiseks
 • Personali koolitamise haigushoode jms. toimetulekuks
 • Kasvukeskkonna tingimuste kohandamine ja loomine
 • Koostöö perega
 • Toitumissoovidega arvestamine, menüü korrigeerimine

Keelelistest ja kultuurilistest taustast tingitud erivajadustega lapse toetamine

 • Lapse emakeelset ja kultuurilist tausta tutvustava kirjanduse, muusika, mänguasjade soetamine rühma
 • Lapse oma keele ja kultuuri tutvustamine rühmakaaslastele
 • Koostöö peredega
 • Lapse emakeele ja kultuuri austamine

Isiksuseomadustest tingitud erivajadustega lapse toetamine

 • Vasakukäeliste töövahendite muretsemine
 • Lapse iseärasustega arvestamine, lapse julgustamine, töötempo valimine
 • Individuaalne töö
 • Vanemate nõustamine

4. Individuaalse töö korraldus hariduslike erivajadusega lastega:

 • Individuaalse arenduskava alusel, mille koostab rühma õpetaja
 • Vastavalt lasteaia päevakavale, lapsele sobival ajal
 • Leiab kajastamist individuaalses arenduskavas, lapse arengumapis

5. Koolikohustuse edasilükkamine

 • Tervisliku seisundi tõttu võib lapsevanem taotleda nõustamiskomisjonilt koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra.
 • Koolipikendust saanud lapse jaoks koostatakse individuaalne õppekava.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr 49 Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine Tallinnas.

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA