Koolivalmidus

Koolivalmiduse hindamine

Lapse koolivalmiduse hindamine toimub omandatud pädevustele toetudes ja koostöös lastevanematega ning teiste lastega tegelevate pedagoogidega. Kooli minevatele lastele viiakse läbi koolivalmidus testid veebruaris- märtsis.

Koolivalmiduse analüüsimisel hinnatakse:

  • Optilist taju
  • Tähtede tundmist
  • Numbrite tundmist
  • Häälikuanalüüsi oskust
  • Foneemitaju
  • Lugemisoskust ja arusaamist loetavast
  • Mõtlemist

Tagasiside lapse koolivalmidusest lapsevanematele antakse individuaalsetes arenguvestlustes, kuhu kaasatakse vajadusel teisi pedagooge ja erispetsialiste.

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi , milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi aluseks on lapse arengu hindamise, koolivalmiduse testi ja arenguvestluse tulemused.

Kooliminevale lapsele väljastab Tallinna Lasteaed Kaseke lasteaiast lahkudes juhipoolt kinnitatud koolivalmiduskaardi.

Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteasutusest lahkudes hiljemalt 20.juuniks, seadusega kehtestatud korras. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA