Lasteaiast

Tallinna Lasteaed Kaseke on 1,5-7 aastastele lastele päevahoidu ja alushariduse omandamist võimaldav munitsipaallasteaed. Lasteaed on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood nr 75016734. Lasteaed omab koolitusluba nr 5348 HTM. Teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Tallinna Lasteaed Kaseke asub Nõmme aedlinnas Laagris asukohaga Kaskede puisteel.

Tallinna Lasteaed Kaseke ehitati EKE Ehitus-ja Montaaživalitsuse lasteaiaks ja avati 04.06.1963.aastal. Lasteaed kandis nimetust Tallinna 93. Lastepäevakodu.

1995. aastal nimetati lasteaed ümber Tallinna Lastepäevakoduks Kaseke.

1999. aastast on asutuse nimetuseks Tallinna Lasteaed Kaseke.

Tallinna lasteaed Kaseke esimene juhataja oli Helve Kreekman, aastatel 2002 – 2007 oli juhatajaks Eve Külmallik, kuni uue juhataja ametisse määramiseni oli juhataja kohusetäitjaks Annike Rannapalu. Alates 2008 aastast on juhatajaks Marge Lass.

2008.a. läks vana kolmerühmaline lasteaiahoone rekonstrueerimisele. Lastele avati uues kuues lasteaed 05.01.2009.a.

Lasteaias tegutseb kuus rühma.

Lasteaias on avar lükandseinaga saal, õuealal on liikumis-ja mänguvõimalusi pakkuvad vahendid.

Oma tegemistes lähtub Tallinna Lasteaed Kaseke piirkonna looduslähedusest ja kultuuriloolisusest.

Lasteaed asub vaikses ja turvalises madalarhitektuuriga linnaosas. Lasteaia läheduses on looduskauneid kohti, kus lastel avaneb soodsaid võimalusi õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikeks tegevusteks. Lasteaia asukoht võimaldab süvendatult tegeleda keskkonnakasvatuse ja õuesõppega. Õppe- ja kasvatustegevus on mänguline, last toetav ning lapsest lähtuv. See loob viljaka pinna lapse loovuse arengule ning positiivse maailmapildi kujunemisele.

Lasteaed teeb tõhusat koostööd peredega. Lasteaed Kaseke lapsevanem on aktiivne ja toetav. Mitmed uued lasteaia traditsioonid on seotud peredega:

  • teatriõhtu koos teatrikohvikuga kogu perele (lastelavastused)
  • kevadine laada- ja perepäev(töötoad, etendused-kontserdid, võistlused)
  • heakorrapäev
  • spordi üritused

Lasteaias Kaseke on lapsesõbralik, perekonda toetav, turvaline ning arengut soodustav kasvukeskkond, mille tulemuseks on kooliks ja iseseisvaks eluks ettevamistatud terve laps.