Kodukord

 

Kinnitatud
Tallinna Lasteaed Kaseke
Direktori käskkiri nr 1-1/9
15.09.2015

Tallinna Lasteaed Kaseke

Kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eeskostjatele ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

2.2. Hommikul lasteaeda tulles annab lapsevanem lapse rühma personalile üle. Lasteaia vastutus lapse elu ja tervise eest algab lapse üleandmise hetkest.

Hommikul, lapse lasteaeda toomisel, palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, et saata laps rühma ning vestelda lapse kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (halb uni, terviseprobleemid jne) ja aitab paremini mõista last.

2.3. Õhtul last koju viies teatab vanem sellest rühmaõpetajale ja veendub, et teade ka vastu võeti.

2.4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

2.5. Lasteaed ei tohi saata last koju võõra inimesega, kui lapsevanem ei ole rühma personali olukorrast eelnevalt teavitanud.

2.6. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.7. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

2.8. Rühma õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kes on alkoholi-, narko- jne joobes.

2.9. Kui lapsele ei ole järgi tuldud lasteaia sulgemisajaks, ootab rühma lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanemate või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.10. Lapse kojuviimisel palume arvestada, et õpetaja tööpäev ja lasteaia lahtiolekuaeg lõpeb kell 19.00. Selleks ajaks tuleb laps riietada ja lasteaiast väljuda.

2.11. Lapsevanem teatab lasteaeda, kui laps jääb puuduma hiljemalt puudumise esimese päeval kella 9.00-ks. Peale puudumist teatab lapsevanem lapse naasmisest lasteaeda eelmisel päeval.

2.12. Lapsevanematelt saadud info ja andmed lapse ja pere kohta on konfidentsiaalsed ega kuulu avalikustamiseks kolmandatele isikutele.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohalike omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused ( palavik, lööve, silmapõletik jne.).

3.4. Lasteaias haigestunud lapse juurde kutsutakse lapsevanem (vajadusel arst), antakse esmaabi ning saadetakse laps olenevalt lapse tervislikust seisundist koju või tervishoiuasutusse.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisel on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.8. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit kui on nakkushaigusesse haigestunud 3 last  ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.9. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid järgides Terviseameti juhiseid.

3.10. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaia õues.

3.11. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistus- ja kukkumisohtu.

3.12. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.13. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.14. Lastel on lubatud kodust lasteaeda kaasa tuua mänguasju, kuid rühma õpetaja ei vastuta mänguasjade kadumise või katkimineku eest.

3.15. Pange lapsele selga mugavad riided. Riietage laps vastavalt ilmastikule.

3.16. Külmal aastaajal palume arvestada, et lapsel oleks kaasas kindad, müts ja sall, suveperioodil on vajalik peakate, mis kaitseb last päikese eest.

3.17. Lasteaeda ootame pestud, kammitud ja puhaste riietega lapsi.

3.18. Palume teha pidevat seiret laste juustes, et vältida täide levikut lasterühmades.

3.19. Kui kodusesse majapidamisse on tekkinud kahjurid, palume tungivalt kontrollida, et need ei satuks lasteaia ruumidesse.

3.20. Õues mängimiseks andke lapsele kaasa riided, mille määrdumise korral ei tule probleeme, võimalusel eraldi õueriided.

3.21. Toariietega õues ei käida!

3.22. Kui sõimerühma laps kasutab mähkmeid, pange neid piisavas koguses lapse kappi.

3.23. Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist, soovitame need markeerida.

3.24. Lapsel on alati olemas: salvrätid nina puhastamiseks, kamm, vahetuspesu, spordiriided (väike särk ja püksid), vahetusjalatsid , mille jalga panemise ja äravõtmisega saab laps ise hakkama. Ei soovita pehme tallaga susse.

3.25. Pidulike ürituste korral anda kaasa, või panna lapsele selga vastav riietus.

3.26. Enne lõunauinakut loevad õpetajad lastele muinasjutte, jutukesi või lasevad kuulata unemuusikat.

3.27. Lapsel võib kaisus olla oma lemmik pehme mänguasi.

3.28. Rühmaruumis viibib puhkeajal laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu.

3.29. Kui lastel on esinenud une ajal voodimärgamist, teavitage sellest rühma õpetajat. On normaalne ,et seda aeg-ajalt juhtub, kui laps tuleb esmakordselt lasteaeda , on öösel halvasti maganud jne.

3.30. Kui ilmneb vajadus lapsega rohkem teha individuaalset tööd teatud valdkondades, on meie soovitus lapsevanemale- teha omalt poolt aktiivset, kohest koostööd, mõnel juhul on hädavajalik tihe koostöö erialaspetsialistidega.

3.31. Konflikt püüdke alati lahendada seal kus see alguse sai, sest kõige olulisem ei ole süüdlase leidmine vaid põhjuse likvideerimine.

3.32. Ärge unustage, et eelkõige sõltub kodust, kui õnnelik, usaldav ja tasakaalukas on teie laps ning kuidas ta suhtleb eakaaslastega ja täiskasvanutega. Lasteaed on eelkõige lapse kodu ja perekonda toetav asutus.

3.33. Lasteaeda lõpetava lapse vanemad (kooliminejad, lahkujad) kirjutavad direktorile avalduse (vormi leiate kodulehelt), kuhu on fikseeritud lasteaias käimise viimane päev ja tasutakse lasteaiamaks käidud päevade eest.

3.34. Igas rühmas tähistatakse sünnipäevi. Tavaliselt kostitatakse mängukaaslasi tordi, küpsiste või kommidega. Üheskoos lauldakse ja mängitakse. Täpsem info rühma õpetajatelt.

3.35. Ürituste toimumise kohta saate informatsiooni meie kodulehelt ja rühma stendidelt.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5. Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvust.

4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.9. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.

4.10. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.11. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v. a lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.12. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.13. Lasteaeda ei tooda lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.15. Lasteaia õuealal oleval Seiklusrajal tuleb lapsevanematel ja lastel rangelt järgida kehtestatud turvanõudeid.

4.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat, direktori asetäitjaid või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.17 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

 

 

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA