Projektid

 

"Kiusamisest vaba lasteaed"

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.

Enamasti on kiusamisevastased tegevused suunatud koolidele, kuid parema, positiivsema ja sõbralikuma koolikeskkonna saavutamiseks on võimalik tegutseda juba varem.
Tutvu kodulehega www.kiusamisestvabaks.ee

Alates 2013 aasta veebruarist oli lasteaial võimalus liituda projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”, mille käigus oli võimalus saada Lottede rühma meeskonnal programmi rakendamiseks vajalik metoodiline materjal ja  koolitus.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK)
Projekt „Kasekese lapsed uurivad lindude-loomade elu“

(september 2016 – august 2017)

Osalejad: Lapsed vanuses 4-7a.

Sipsikud, Tiigrikutsud, Lepatriinud

Taotleja: Tallinna Lasteaed Kaseke

 

Projekti eesmärk:

  • Äratada lastes huvi eluslooduse vastu
  • Tutvume lindude-loomade eluoluga erinevatel aastaaegadel.
  • Mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid.


Lähtuvalt arengukava eesmärkidest täiendada õueõppe metoodikat ja võimaldada lastel omandada uusi teadmisi ja kogemusi läbi keskkonnahariduse.

Kasutades selleks lõimitud tegevusi erinevates õpikeskkondades. Programmid on seotud riikliku õppekavaga.

Projektist saad lähemalt lugeda siit: KIKi-projekt-KASEKE.pdf

 

Projektist "Roheline kool" osaleme "Suur taimejaht"

 

Rohelise kooli programm on ülemaailmne. Selles osaleb 49000 kooli 64 maalt.

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks korraldamiseks.

Programmi suurim saavutus on kahtlemata fakt, et selle tulemusena kasvab põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.

Projektis saavad lasteaiad siduda õppekavaga. Käsitleda tuleks neid aktiivsete meetoditega: vaatlused, võrdlused, joonistamine, tabelite koostamine, mängud jm tegevused. Projekt keskendub elurikkusele, eriti taimedele ja nendega seotud liikidele.

Hästi toimivaks tööks on vaja aktiivseid töötajaid, pikaajalist pühendumist ning valmidust kaasata ka lapsi otsustusprotsessidesse. Edukaks tegevuseks on vaja haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetust.

Üheks tähtsaks strateegiaks on keskkonnatöörühma moodustamine. Töörühmas on õpetajad, juhtkonnaliikmed ja lapsevanemad. Töörühma koosolekuid protokollitakse, et näha kuidas otsused sündisid. Töörühma koosolekud toimuvad 6-8 korda aastas, võib ka sagedamini. Töörühma aruandeid tutvustatakse hoolekogus, nõupidamistel ja vanemate koosolekutel.

Selleks, et näha muutusi viiakse läbi kord aastas keskkonnaülevaatus. Tulemusi tutvustatakse õpetajatele ja lapsevanematele. Kui keskkonnaülevaatus on tehtud, koostatakse kogu lasteaeda hõlmav tegevuskava. Tegevuskava võib teha selleks õppeaastaks, aga ka pikemaks, näiteks kolmeks aastaks. Perioodiliselt hinnatakse tegevuskava täitmist ja eesmärkide saavutamist. Lasteaed näitab edusamme mitme suuremahulise projekti läbiviimisega, mis on seotud vähemalt Rohelise kooli teemaga.

Kogu haridusasutus peab teadma Rohelise kooli programmis osalemisest ning mida see tähendab. Vähemalt kord õppeaastas peaks toimuma kogu haridusasutust hõlmav üritus.

Rohelise kooli tegevusi tutvustatakse kodulehel, stendil.

Programmis osalevad haridusasutused võivad oma töö tunnustamiseks taotleda rohelist lippu.

2016/2017 õppeaastal tegeldakse kolme teemaga:

1. Elurikkus

2. Kliimamuutused

3. Kooliõu

 

Keskkonnakampaania "Küünlaümbrise jaht"

 Kampaania kogumisperiood oli 01.10.2016-31.01.2017 a. Selle aja jooksul koguti kokku 1723 tk. küünlaümbriseid.

Küünlaümbrise jahi väikevend. Patareitäht- osales Sipsikute rühma ja koguti kokku 1283 patareid.